Prev
Next

UMOWA NAJMU APARTAMENTU

zawarta w dniu …………………… r. w Gdańsku
pomiędzy:
Biurem Rachunkowym “PERFEKT” Monika Wiśniewska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Na Wzgórzu 1, reprezentowanym przez:
1) Monikę Wiśniewską – właściciela, legitymującą się dowodem osobistym seria …………………… nr …………………… wydanym przez Prezydenta Miasta Gdańska, telefon: + 48 503 062 482,
2) Artura Wiśniewskiego – pełnomocnika, legitymującego się dowodem osobistym seria …………………… nr …………………… wydanym przez Prezydenta Miasta Gdańska, telefon: + 48 501-70-88-22, zwanym w dalszej części umowy – Wynajmującym,

a

……………………, zamieszkałym w……………………, przy ul. ……………………, posiadającym PESEL …………………… , legitymujący się dowodem osobistym seria …………………… i nr …………………… wydanym przez …………………… zwanym w dalszej części umowy – Najemcą.

§1
1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego położonego w Gdańsku przy ul. Olsztyńskiej 3…../…….., o powierzchni 48 m2, zlokalizowanym na 5 piętrze, na który składają się 2 pokoje, aneks kuchenny, przedpokój, łazienka, zwany dalej Apartamentem.

§2
1. Wynajmujący oddaje w najem, a Najemca przyjmuje przedmiot najmu na cele turystyczne Najemcy na czas określony od
……………………r. do …………………… r.
2. W okresie obowiązywania umowy w Apartamencie będą zamieszkiwać …………………… osoby.

§3
1. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu czynsz za najem Apartamentu w wysokości …………………… zł. za dobę, to jest łącznie kwotę …………………… zł. Kwota czynszu zostanie pomniejszona o kwotę zadatku, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu wynajmu i korzystania z lokalu mieszkalnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Najemca zobowiązuje się również do zapłaty zwrotnej kaucji, o której mowa w § 3 ust. 9 regulaminu w wysokości 500 zł.
3. Czynsz będzie płatny gotówką w dniu wydania Najemcy kluczy do Apartamentu.
4. Opłaty eksploatacyjne obciążają Wynajmującego.

§4
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla położenia przedmiotu najmu.
3. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Najemca oświadcza, że otrzymał, zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu wynajmu i korzystania z lokalu mieszkalnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
5. Najemca oświadcza, że otrzymał, zapoznał się i akceptuje treść spisu przedmiotów i urządzeń znajdujących się w lokalu mieszkalnym, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

1. WYNAJMUJĄCY 2. NAJEMCA
………………………………………. ……………………………………….
©2013 Perfekt Apartament. All rights reserved.
Design: