Prev
Next
Wydarzenia w Trójmieście:
Unable to display feed at this time.
Biuro Rachunkowe

Klauzula informacyjna na temat wykorzystania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Biuro Rachunkowe Perfekt Monika Wiśniewska z siedzibą w Gdańsku, ul. Na Wzgórzu 1, 80-296 Gdańsk , REGON: 192468487, NIP 5831454551

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wynajmu apartamentu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy o wynajmu apartamentu.

4. Czas przetwarzania danych
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów.

5. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są w szczególności kategorie podmiotów wynikających z realizacji umowy.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą
Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • żądania przenoszenia danych osobowych.

7. Skarga do organu nadzorczego
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

©2013 Perfekt Apartament. All rights reserved.
Design: