Prev
Next
Ksiega Gości

Wystawiamy faktury VAT

Wydarzenia w Trójmieście:
Unable to display feed at this time.
Biuro Rachunkowe

Załącznik nr 1
do umowy najmu apartamentu

REGULAMIN WYNAJMU i KORZYSTANIA Z LOKALU MIESZKALNEGO

położonego w Gdańsku, przy ul. Olsztyńskiej 3…../…….

§ 1
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na podstawie których dokonuje się rezerwacji i wynajmu lokalu mieszkalnego położonego w Gdańsku, przy ul. Olsztyńskiej 3…./……, zwanego dalej Apartamentem.
2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu Apartamentu.

§ 2
REZERWACJA

1. Rezerwacja Apartamentu może zostać dokonana poprzez:

 • wysłanie zapytania pocztą elektroniczną na adres e-mail: wisnie@hot.pl,
 • wysłanie zapytania faksem na numer + 48 58 340-35-59,
 • telefonicznie pod nr telefonu + 48 501-70-88-22.

2. Rezerwacja wymaga wpłaty zadatku w wysokości 25%.
3. Zadatek, o którym mowa w ust. 2 powyżej powinien zostać zapłacony na rachunek bankowy nr 63 1680 1277 0000 3000 0645 6353 w INVEST BANK S.A. w terminie 2 dni roboczych od dnia wysłania przez Wynajmującego lub przez osobę przez niego upoważnioną informacji o dostępności Apartamentu w terminie wskazanym przez Najemce.
4. Brak wpłaty zadatku w ciągu 2 dni roboczych, spowoduje anulowanie rezerwacji.

§ 3
CZYNSZ, WARUNKI PŁATNOŚCI I KAUCJA

1. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu czynsz w wysokości określonej w umowie najmu pomniejszonej o kwotę zadatku, o którym mowa w § 2 pkt 2.
2. Czynsz będzie płatny gotówką w dniu wydania Najemcy kluczy do Apartamentu.
3. Czynsz, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszystkie opłaty, w tym podatki oraz koszty eksploatacji.
4. W razie wcześniejszego opuszczenia Apartamentu przez Najemcę czynsz nie podlega zwrotowi.
5. Czynsz nie podlega obniżeniu w przypadku, gdy wydanie Apartamentu ulegnie opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Najemcy.
6. Nie akceptujemy kart kredytowych.
7. Doba przedłużona do godziny 18 jest płatna dodatkowo 100 zł.
8. Dziecko do 3 lat bezpłatnie.
9. W terminie wskazanym w ust. 2 powyżej Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę w wysokości określonej w umowie tytułem kaucji, która stanowi zabezpieczenie w przypadku wystąpienia konieczności pokrycia należności związanych z usunięciem ewentualnych usterek lub zniszczeń powstałych w przedmiocie najmu na skutek działania lub zaniechania Najemcy.
10. W przypadku, gdy koszt usunięcia usterek lub zniszczeń będzie przenosił wartość kaucji, o której mowa w ust. 4 powyżej, Najemca zobowiązuje się pokryć wynikające z tego koszty, w tym zarówno rzeczywistą szkodę jak i utracone korzyści, które Wynajmujący mógłby uzyskać, gdyby usterki lub zniszczenia nie wystąpiły.
11. Kaucja, o której mowa w ust. 4 Umowy Najmu, zostanie zwrócona Najemcy w ostatnim dniu Wynajmu w przypadku, gdy Apartament zostanie zwrócony w stanie niepogorszonym.

§ 4
KORZYSTANIE Z PRZEDMIOTU NAJMU

1. Z Apartamentu mogą korzystać maksymalnie 4 osoby wskazane imiennie przez Najemcę.
2. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, dbać o jego stan techniczny, utrzymywać Apartament w należytym stanie, dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa oraz stosować się do porządku domowego.
5. Najemca ma prawo do korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w Apartamencie.
6. Najemca ma prawo korzystać z bezprzewodowego Internetu (login: ……………, hasło: ……………..).
7. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.
8. Na terenie apartamentu obowiązuje zakaz palenia papierosów, świec itp.
9. Na terenie balkonów prosimy o zachowanie bezpieczeństwa, obowiązuje tam również zakaz wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów oraz odpadków spożywczych.
10. Wynajmujący z chwilą otrzymania kluczy od apartamentu odpowiada za mienie w przypadku zniszczeń bądź braków będzie on obciążony kosztami napraw, bądź kosztami brakujących rzeczy.
11. Za wartościowe rzeczy pozostawione w apartamentach nie odpowiadamy.
12. Wynajmujący apartament powinien korzystać ze sprzętu AGD jak i innych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem przy zachowaniu ogólnych zasad bhp.
13. W przypadku jakichkolwiek kłótni, awantur bądź innych niemiłych sytuacji, kradzieży itp. niezwłocznie powiadamiamy Policje bądź odpowiednie służby o zaistniałej sytuacji.
14. Osoby których zachowanie będzie wykraczało poza ogólnie przyjętą kulturę osobistą bądź rażąco łamiących wyżej wymieniony regulamin będziemy usuwać z apartamentów nie ponosząc z tego powodu strat finansowych.
15. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego lub osoby przez niego wskazanej o zaistniałych zniszczeniach lub usterkach oraz o brakach w wyposażeniu Apartamentu, o którym mowa w § 5 poniżej.
16. W przypadku stwierdzenia używania przedmiotu najmu przez Najemcę niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także pogorszenia stanu technicznego lokalu, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
17. Jeżeli przy objęciu przedmiotu najmu lub w czasie trwania stosunku najmu zajdzie potrzeba napraw, które obciążają Wynajmującego, Najemca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Wynajmującego.
18. W przypadku zniszczeń w lokalu powstałych z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osób, za które ten odpowiada, Najemca zobowiązuje się pokryć wszelkie wynikające z tego tytułu koszty.

§ 5
WYPOSAŻENIE APARTAMENTU

1. W skład wyposażenia Apartamentu wchodzą przedmioty i urządzenia wyszczególnione w załączniku nr 2 do umowy najmu apartamentu.

§ 6
WYDANIE I ODDANIE APARTAMENTU

1. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Najemca zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. Przekazanie kluczy do apartamentu może nastąpić od godz. 15.00 (jeżeli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy, można je odebrać wcześniej). W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. W przypadku chęci zakwaterowania w godzinach nienormowanych pobierana jest jednorazowa opłata: 20:00 – 22:00 (50,00 PLN), 22:00 – 2:00 (80,00 PLN).
2. Najemca zobowiązany jest do opuszczenia Apartamentu i do zwrócenia Wynajmującemu kluczy ostatniego dnia najmu do godziny 11:00.
3. W przypadku, gdy zwrot kluczy nastąpi z opóźnieniem z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca zobowiązuje się do zapłaty dodatkowej kwoty 100 zł.
4. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy przez osobę do tego uprawnioną, osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie przez co stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.

§ 7
WARUNKI REZYGNACJI

1. Najemca ma prawo do rezygnacji z rezerwacji Apartamentu.
2. W razie, gdy rezygnacja z rezerwacji zostanie dokonana na mniej niż 7 dni przed pierwszym dniem najmu Wynajmujący jest zobowiązany do zapłaty czynszu w pełnej wysokości, określonej w § 3 ust. 1 na rachunek bankowy Najemcy wskazany w umowie.

§ 8
ZAKOŃCZENIE UMOWY NAJMU

1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu wraz z wyposażeniem w stanie niepogorszonym, uwzględniającym zużycie wynikające z normalnej eksploatacji przedmiotu najmu, za które nie ponosi odpowiedzialności.
2. W dniu przekazania lokalu Wynajmującemu Najemca jest zobowiązany przekazać Wynajmującemu wszystkie posiadane klucze do Apartamentu wraz z pisemnym oświadczeniem co do tego, że nie zatrzymał w swoim posiadaniu żadnych kluczy oraz, że przez okres korzystania z lokalu nie dopuścił do możliwości uzyskania kopii tych kluczy przez jakąkolwiek inna osobę.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Najemca zobowiązuje się, iż za każde nieuzasadnione wezwanie Wynajmującego w trakcie obowiązywania niniejszej umowy oprócz opłat wskazanych w § 3 zostanie naliczona dodatkowa opłata w kwocie 100 zł.

 

WAŻNE INFORMACJE I TELEFONY

TELEFONY DO OBSŁUGI:_____+48 501-70-88-22,

________________________+48 503-06-24-82.

KOD DO DOMOFONU: _________________

INTERNET:_______________________

LOGIN:_______________________

HASŁO:_______________________

TELEFON DO OCHRONY BUDYNKU:_________________

Załącznik nr 2
do umowy najmu apartamentu

 

SPIS PRZEDMIOTÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W LOKALU MIESZKALNYM

położonym w Gdańsku, przy ul. Olsztyńskiej 3…./……

1. POKÓJ DZIENNY:

 • Telewizor 28″ PHILIPS.
 • Wieża CD SAMSUNG.
 • DVD SONY.
 • Ruter internetowy BELKIN.
 • Stolik pod TV.
 • Komoda.
 • Stół.
 • Krzesła sztuk 4.
 • Stolik kawowy.
 • Kanapa rogowa PRESMEBEL.
 • Puf.
 • Obrazy sztuk 3.
 • Lampa sufitowa.
 • Kinkiety sztuk 2.

2. ANEKS KUCHENNY:

 • Zabudowa kuchni IKEA.
 • Lodówka.
 • Kuchenka mikrofalowa ELECTRIC CO.
 • Czajnik elektryczny SMILE.
 • Piekarnik elektryczny.
 • Płyta elektryczna.
 • Osłona płyty elektrycznej.
 • Zlew jednokomorowy.
 • Kran.
 • Kosz na śmieci.
 • Lampa sufitowa.

3. PRZEDPOKÓJ:

 • Odkurzacz ZELMER METEOR 2.
 • Żelazko.
 • Deska do prasowania.
 • Szafy o wym. 236x50x60 sztuk 2 z wyposażeniem.
 • Szafa o wym. 236x100x60 z lustrzanymi drzwiami.
 • Lampa sufitowa.

4. SYPIALNIA:

 • Łóżko o wym. 140×200.
 • Materac.
 • Stolik nocny sztuk 2.
 • Lampki nocne sztuk 2.
 • Komoda o wym. 160×50.
 • Obraz.
 • Lampa sufitowa.

5. ŁAZIENKA:

 • Szklana kabina prysznicowa DELPHI.
 • Pralka Samsung.
 • Umywalka.
 • Szafka podumywalkowa.
 • Szafka wisząca.
 • WC.
 • Stojak na papier z gazetnikiem.
 • Kosz na śmieci.
 • Lampa sufitowa.
 • Lampa ścienna.
©2013 Perfekt Apartament. All rights reserved.
Design: